แนะนำครูของเรา

คุณพัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

ประสบการณ์ผู้สอน

  • 1 เป็นอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2 เป็นวิทยากรรับเชิญ ในด้านการปรับรูปแบบกิจการค้าปลีก ให้เข้ากับยุค 4.0 กับ SME Thailand
  • 3 เป็นวิทยากรรับเชิญเดินทางบรรยาย 4 ภาค ในหัวข้อ Surviving Disruption 4.0 ให้กับ SME One
  • 4 เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ SME ในด้านการบริหารธุรกิจให้เป็นระบบ เติบโตได้โดยใช้ เวลาของเจ้าของลดลงมามากกว่า 200 บริษัท
  • 5 เป็นวิทยากรด้าน Family Engagement & Child Development
  • 6 เป็นวิทยากรด้าน การค้นหาตัวตน ค้นหาศักยภาพของบุคคล

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

  • 1 รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
  • 2 ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปี 2561

คุณพัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ