แนะนำครูของเรา

คุณสุชาดา แพรเมือง

ประสบการณ์ผู้สอน

  • 1 การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล บนความเชื่อที่ว่าหากทีมงานไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน พวกเขามีแนวโน้มจะสร้างสรรผลงานได้มากกว่า
  • 2 การใช้ Google Drive / G-Suite สำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • 3 MC for more than 50 seminars
  • 4 Trainer for Wealth Fundamental (8-week program)
  • 5 Talent Dynamics การเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ และดึงคุณ ค่าจากความแตกต่างนั้นให้สามารถทำงานร่วมกันได้โดยเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
  • 6 การบริหารจัดการเวลาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย / วิสัยทัศน์ที่ไกล ออกไป

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

  • 1 วิทยากรและครูใหญ่แห่งห้องเรียนสำหรับนักธุรกิจ Business Fundamental ของ GET biz (Thailand)
  • 2 ผู้ร่วมก่อตั้ง The Wealth space
  • 3 วิทยากรสอนหลักสูตร Talent Dynamics ในองค์กรต่างๆ
  • 4 วิทยากรสอนหลักสูตร Road to Rich ของ GET biz (Thailand)

คุณสุชาดา แพรเมือง