แนะนำครูของเรา

คุณนุกูล ลักขณานุกุล

ประสบการณ์ผู้สอน

  • ผู้สอนคลาส Talent Dynamics
  • ผู้ออกแบบและสอน Business Fundamental
  • ผู้ออกแบบและสอน Impact Entrepreneur Training
  • อาจารย์พิเศษ feasibility study for entrepreneur คณะพาณิชยศาสตร์และการบ้ญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

  • Certificate Talent Dynamics Consultant จาก Entrepreneur Institute
  • Certificate Train The Trainer จาก Blair Zinger
  • สมาชิก Impact Investor Circle แหล่งรวมนักธุรกิจระดับโลก นำโดยคุณ Roger James Hamilton

คุณนุกูล ลักขณานุกุล